NADA E CORRE CONCELLO DE PORTO DO SON

Inscripciones no activas

Datos básicos

  • Cuándo: Sábado, 11 de diciembre de 2021 a las 10:30
  • Lugar: PORTO DO SON
  • Población: PORTO DO SON
  • Provincia: Coruña (A)
  • Fechas de inscripción: Del 04/11/2021 a las 0:00 al 07/12/2021 a las 23:59

Tarifas

Días
Horas
Minutos
Segundos

Contacto

Más información

NADA E CORRE CONCELLO DE PORTO DO SON

ENCONTRO COMARCAL 2021

GRUPO 5

 

ORGANIZAN:

ARTROGAL TRI498

CONCELLO DE PORTO DO SON

FEDERACION GALLEGA DE TRIATLON

SOOM MANAGEMENT

 

COLABORAN

Secretaría Xeral para o Deporte

Persoa de contacto: Carlos Lorenzo Blanco 686215915

 

Data e Lugar:

Sábado, 11 de decembro de 2021

 Complexo Deportivo da Piscina Municipal. ( Noal, 1-Porto do Son)

 

Secretaría da proba :

Piscina Municipal Porto do Son

 

Participantes :

Grupo 5.- Santiago e Barbanza.- CT. Artrogal Tri-498, CN Riveira, C.T. Jealsa Boiro, C.Olímpico de Vedra, C. Triatlón Compostela, C.T. Inforhouse Santiago. CT Rianxo.

 

Entrega de dorsais:  O día da proba de 9:00 a 10:00h

 

 

Categorías:

PREBENXAMÍN :nad@s nos anos 2013-2015* (6 anos cumpridos).

BENXAMÍN: nad@s nos anos 2011-2012.

ALEVÍN: nad@s nos anos 2009-2010.

INFANTIL: nad@s nos anos 2007-2008.

CADETE: nad@s nos anos 2005-2006.

 

Horarios e Distancias:

Quecemento de natación: 10:00h.

Comezo da Proba : 10:30h

Categoría

Natación

Horario

Carreira

Horario

Prebenxamín

25m

10:30h

250m

12:00h

Benxamín

50m

10:45h

500m

12:15h

Alevín

100m

11:00h

500m

12:30h

Infantil

200m

11:15h

1000m

12:45h

Cadete

300m

11:30h

1500m

13:00h

*Os horarios son provisionais e publicarase o definitivo completada a inscrición.

 

INSCRICIÓNS:

Data límite o Martes 7 de decembro de 2021

FEDERADOS TRIATLÓN

Formalizarase a través da paxina Web:www.fegatri.org, dentro do apartado Competicións/Regulamentos-inscricións, accedendo á proba de referencia.

DEPORTISTAS CON LICENZA EN VIGOR : A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Triatlón e Pentatlón Moderno www.fegatri.org, no apartado Competicións/Regulamentos-inscrcións, picar sobre a carreira , ir a ligazón de INSCRICIÓN e cubrir os datos.

DEPORTISTAS SEN LICENZA EN VIGOR (LICENZA TEMPORAL DE  1 DÍA): A inscrición realizarase on-line, atraves da web da Federación Galega de Triatlón e Pentatlón Moderno www.fegatri.org, no apartado Competicións/Regulamentos-inscricións, picar sobre a carreira , ir a ligazón de INSCRICIÓN e cubrir os datos.O pago faise a través de TPV. Para validar a inscrición é imprescindible o envío da copia do DNI en vigor e formulario de autorización de protección de datos a través da plataforma co DNI de quen autorice a mesma a través da plataforma de inscrición https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-menores-de-14-anos-act-xogade.docx .

Custe licenza temporal de  1 día menores : 6 €

 

Tempos de Natación:

Para poder validar a inscrición na proba, será obrigatoria a introdución dos tempos de natación, na distancia correspondente, para elaboración das series (minutos e segundos no formato (0000). O tempo introducirase só cos catro díxitos seguidos. Dous díxitos de minutos e dous díxitos de segundos a continuación sen ningún tipo de puntuación)

 

Adestrador/a Responsable

Cada club deberá designará un Técnico/Delegado, con licenza federativa que será o/a responsable do Club fronte a calquera incidencia da competición. A inscrición realizarase a través da plataforma de inscricións.

 

Comunicación de baixas

Estas deben ser comunicadas á FEGATRI antes das 16:00 horas do xoves anterior á proba (18 de Novembro de 2021). As baixas non comunicadas en prazo terán a penalización vixente de 2€ por deportista.

Non se admitirán inscricións incompletas ou fora de prazo.

 

Política de Devolución

Unha vez pechado o prazo non se fan devolucións.

As devolucións das baixas comunicadas en tempo e forma serán aboadas na tarxeta de abono a través de TPV, na  semana seguinte á celebración da proba.

No caso de inscricións incompletas (falta de documentación) rematado o prazo de inscrición, estas serán anuladas e non se farán devolucións.

 

Publicación de listaxe de inscrición

Publicación lista provisional: o xoves anterior á proba publicarase a lista provisional de inscritos na páxina web www.fegatri.org (esta admite reclamacións cando na listaxe se da algún erro debido o manexo dos datos na Federación, por exemplo , baixas solicitadas en tempo que non aparecen dadas no listado ,…). É  moi importante revisar este listado para ter opción a reclamar se hai algún erro no mesmo.

Publicación lista definitiva  : o venres anterior á proba publicarase a lista definitiva (esta é firme e xa non admite cambios).

 

Premios

Medallas para 3 primeiros e primeiras  da clasificación individual  por categoría e sexo.

 

Normas de Competición

A proba rexerase segundo as normativas vixentes do  Regulamento Oficial de Competición da FEGATRI.

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/10/proposta-nada_corre_2021.pdf

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/07/REGULAMENTO-DE-COMPETICIONS-DA-FEGATRI-TEMPADA-2021.pdf

Cada proba consistirá en nadar e correr. A natación efectuarase en series por categoría e sexo, conformadas en base aos tempos enviados.

Na carreira realizaranse saídas por categoría e sexo seguindo o protocolo FISICOVID-DXT vixente.  Poderán configurarse varias series para dar cumprimento ao mesmo.

A clasificación final será o resultado da suma de tempos da carreira e da natación.

 

NORMATIVA COVID COMPLEMENTARIA

 

En todo momento se seguirá o protocolo Fisicovid-DXT FEGATRI vixente,  coas seguintes normas complementarias.

-  A entrada ao recinto só estará permitida,  previa identificación (Licenza, DNI, pasaporte ou outro documento oficial con foto) a participantes, técnicos, organización e oficiais con acreditación.

 Todos deben  entregar á súa chegada o  modelo de declaración responsable e autorización no caso dos menores.

 

Recollida de dorsais e acreditación

 Os dorsais serán entregados ao/á adestrador/a responsable de cada club. Deberá de presentar as declaracións responsables dos/as deportistas para a súa acreditación e poder acceder á instalación.

 

Normas xerais

-  Será obrigatorio o control de temperatura   con termómetro ao entrar na instalación. Si se detecta  temperatura superior a 37,5ºC, realizarase unha segunda toma 5 minutos despois. En caso de superar a temperatura anterior non se permitirá  o acceso.

As bolsas deixaranse de acordo ao protocolo COVID FEGATRI, no lugar habilitado sen contacto entre elas

MÁSCARAS.-  Os/as deportistas utilizarán as súas propias máscaras  e no momento que indiquen os cronometradores/oficiais antes de entrar á auga depositaranas na súa funda hixiénica. Volverán colocalas inmediatamente ao saír da auga

 

NATACIÓN E USO DA INSTALACIÓN DA  PISCINA

- Será obrigatorio manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 m en todo momento.

- Será obrigatorio o uso de máscara en todo momento, e en todo o recinto, salvo durante a práctica deportiva.

* Os/as participantes só quitarán a máscara no momento xusto antes de entrar na auga,  tanto no quecemento coma na competición e gardarana na funda/bolsa persoal que  levarán a tal efecto. Ningunha máscara pode tirarse ao chan, nin se poderá entregar a outra persoa ou deixalas sen a funda hixiénica correspondente.

- Será obrigatorio o uso de chanclas en todo momento, non se permitirá acceder á praia de piscina a ninguén  que non leve chanclas.

-Evitar lugares concorridos, grupos , saúdos ou contacto físico

* Unha vez finalizada a proba, ao saír da auga, os participantes deberán poñer inmediatamente a súa máscara. Será obrigatoria a súa utilización en todo momento e durante o tempo de circulación entre espazos comúns.

- Todos os/as técnicos, oficiais/cronometradores e demais membros da organización acreditados, deberán levar posta máscara e  recoméndase bote de xel hidroalcohólico propio. En todo caso lavado/hixiene frecuente de mans.

- O aforo do vestiario está limitado polo  que o seu uso non será para outro fin que o propio, de acordo ao protocolo da instalación e durante o tempo imprescindible..

- Os/as participantes  presentaranse na cámara de saída unha serie antes da súa mantendo en todo momento a distancia de seguridade e a máscara posta.

    • A máscara deberá quitarse y porse mirando cara o vaso da piscina e nunca mirando cara os/as cronometradores/as.
  • Ao finalizar a primeira proba (100m) os/as nadadores abandonarán a praia da piscina, dirixíndose directamente ao vestiario e posteriormente sairán da instalación..  Manter en todo momento a distancia de seguridade.

 

Os/as deportistas, en ningún caso poderán quedarse dentro unha vez finalizada a proba de natación.

 

  • Haberá un sentido de circulación único na praia da piscina que se indicará ao comezo da proba.

 

CARREIRA A PÉ

Uso e retirada de máscaras

os/as  deportistas retirarán a máscara no momento que o indique o cronometrador/ oficial  e levarana consigo, colocándoa de novo inmediatamente despois de cruzar a liña de meta.

Obrigatorio para deportistas manter a distancia interpersoal de 1,5m.  en todo momento ou serán sancionados/as de acordo ao protocolo COVID.

 

Procedemento de saídas,

Saída escalada, cun máximo de 10 corredores saíndo cada 20” (vinte segundos) , cada un dende o seu caixón de saída, e cunha separación lateral de 1,5 metros entre corredores.  (As series e horarios estableceranse unha vez pechada a inscrición)

Dez minutos antes do comezo da saída, os/as deportistas iranse ordenando por dorsal na cámara de chamadas, mantendo sempre a distancia de seguridade, e irán avanzando cara os caixóns de pre-saída segundo o vaian indicando os/as cronometradores e persoal de organización. Ao entrar no caixón de pre-saída, cando o/a cronometrador/a o indique, os/as deportistas poderán quitar a máscara.

 

Chegada á meta

 unha vez que os/as deportistas pasen a liña de meta, dirixiranse, sen pararse, á zona próxima de post-meta, onde  deberán colocar a máscara, e pasarán a avituallarse e saír da zona de post-meta

Todo o procedemento farase nun único sentido de circulación, e mantendo sempre a distancia de seguridade co resto de deportistas e persoal da proba.

A competición levarase a cabo segundo as condicións do protocolo Covid-19 da FEGATRI vixente.

No Complexo Deportivo da Piscina Municipal de Porto do Son, non haberá asistencia de público e non se excederá  o aforo en 100 persoas, para o cal  se establecerán as quendas necesarias, unha vez pechada a inscrición.