ESKOLARTEKO 4. ESKALADA TOPAKETA 19

Información

ESKOLARTEKO 4. ESKALADA TOPAKETA’19 - GIPUZKOA

EGITARAUA

1- Eguna eta lekua: Abenduaren 15a, Pio Baroja Kiroldegian. Pio Baroja, 47, Donostia.
2- Partaideak eta mailak: Gipuzkoako ikastetxeetako neska-mutil guztiek har dezakete parte. Maila
guztiak kadetetaraino, hau da, 16 urteak arte (barne).
3- Izen-ematea: Abenduaren 12a baino lehen internet bidez elkarte antolatzailean:
www.cdfortunake.com. 3 € partaideko. Epetik kanpo edo egunean bertan eginez gero, 5 € partaideko.
4- Ordutegia:
• Eskalada: 9:30-13:30
• Diplomak: 13:30-14:30
5- Froga sistema eta helburua:
• Zirkuito itxi bat egongo da.
• Zirkuitoaren helburua haurrek eskalada modalitate guztiak probatzea izango da. Hasi abiadura
eskaladarekin, (2 bide), zailtasun eskalada (2 bide), eta azkenik boulderra 10-15 bloke errazetik
zailera.
• Sokarekin eskalatzeko bideak (zailtasuna eta abiadura) haur kopuru maximo bat izango dute,
beraz itxaroten duten bitartean boulderrean egongo dira eskalatzen.
• Haur bakoitzak fitxa bat izango du lorpenak apuntatzen joateko, baina ez da sailkapen orokorrik
egingo.
• Helburua: eskalada ezagutzea eta praktikarekin ondo pasatzea.
6- Opariak: partaide bakoitzak Izadi Camp Baseko kamiseta bat jasoko du.
7- Lehen sorospenak: sorospen zerbitzua DYAren ardurapean izango da.
8- Joan-etorria: Berebil partikularrak erabiltzeak, arazo desberdinak sor ditzake: segurtasunezkoa,
trafikozkoa, aparkalekukoa, CO2 igorpenak, etab. Garraio kolektiboa erabili. TALDEAN GOAZ!
9- Ezustekoak: Ezustekoren bat gertatuz gero, antolatzaileen esku egongo da zer egin erabakitzea.
10- Partaideen irudiak: Jarduera publikoa izanik, bai prentsan eta bai Federazioaren edo elkarte
antolatzailearen webguneetan argitaratu ahal izango diren bideoko eta argazkiko irudiak hartuko dira.
Borondatezko izen-emateak gertaera hau baita oinarrietako gainontzeko atalak ere onartzea dakar.
Hala ere, umeen arduradunak argazkiak ez publikatzea eskatu dezake. Bertan edo
rokodromoa@cdfortunake.com.
11- Oharra:.Izen-emateak antolaketako baldintzak onartzea dakar berarekin.

4o ENCUENTRO ESCOLAR DE ESCALADA’19 - GIPUZKOA

PROGRAMA

1- Fecha y lugar: 15 de diciembre, Polideportivo Pio Baroja. Pio Baroja, 47, Donostia.
2- Participantes y categorías: Pueden participar todos los chavales y chavalas de los centros
escolares de Gipuzkoa. Todas las categorías hasta cadetes, es decir, hasta los 16 años (incluido).
3- Inscripciones: Antes del 12 de diciembre a través de internet: www.cdfortunake.com. 3 € por
participante. Fuera de plazo o inscribiéndose el mismo día, 5 € por participante.
4- Horario:
• Escalada: 9:30-13:30
• Diplomas: 13:30-14:30
5- Sistema de la prueba y objetivos:
• Habrá un circuito cerrado.
• El objetivo del circuito será que los participantes prueben todas las modalidades. Comenzando
por escalada de velocidad, (2 vías), escalada de dificultad (2 vías), y para finalizar boulder 10-15
bloques de menor a mayor dificultad.
• Las vías para escalar con cuerda (dificultad y velocidad) tendrán una cantidad máxima de
participantes, por lo tanto, mientras esperan estarán escalando en el boulder.
• Cada participante tendrá una ficha para ir apuntando sus resultados, pero no habrá una
clasificación general.
• Objetivo: Conocer la escalada y disfrutar practicando.
6- Regalos: Cada participante recibirá una camiseta de Izadi Camp Base.
7- Primeros auxilios: Los primeros auxilios estarán a cargo de la DYA.
8- Transporte: Desplazarse en coches particulares origina problemas diversos: de seguridad, de
tráfico, de aparcamiento, de emisiones de CO2, etc. Usa el transporte colectivo. ¡MUEVETE ENEQUIPO!
9- Imprevistos: Será potestad de la organización resolver cualquier imprevisto.
10- Imágenes de los participantes: Siendo una actividad pública, se tomarán imágenes de vídeo o
fotografía que podrán ser publicadas en la prensa y en la web de la Federación o en la del club
organizador. La inscripción voluntaria conlleva la aceptación de este hecho así como la del resto de
apartados de las bases. El/La responsable del menor podrá solicitar la retirada de las fotos en el
momento o a través del email rokodromoa@cdfortunake.com.
11- Aviso: Con la inscripción se aceptan las condiciones de la organización.