III Pedalada Popular Solidària Sícoris Club

Informació

  • No hi ha edat mínima per participar a la Pedalada Solidària. Els menors d’edat hauran d'anar acompanyats del pare, mare o tutor legal el qual se'n farà càrrec de la seva seguretat.
  • No està permés malmetre l’entorn natural.
  • En el supòsit que la cursa se suspengués per causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus), l’organització no retornarà l’import de les inscripcions, donat que es tracta d'una activitat solidària. 
  • L’organització declina qualsevol responsabilitat davant d’accidents físics i/o materials que el participant pugui sofrir o provocar. Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes complint així les normes de seguretat de la via. És obligatori l'ús del casc.
  • Qualsevol incidència no prevista en aquesta base serà resolta per l’organització in situ.
  • El sol fet d'inscriure's a la Pedalada autoritza expressament l'organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i / o en moviment, de les persones participants. Aquesta autorització es fa manifesta al moment en el qual el participant accepta el reglament.

Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga una vegada finalitzat el període previst.

  • Els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades per a la finalitat pròpia de l'esdeveniment esportiu.
  • L'organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista i es reserva el dret de modificar el present reglament fins al dia abans de la Pedalada per necessitats pròpies.